Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • LPUF_Darzeni.jpg
  • Ratini.png
  • IMG_1578.JPG
  • 718266.jpg

Valsts atbalsts 2020.gadā

01 Apr

Lauku atbalsta dienests ir apkopojis informāciju par to, kādu valsts atbalstu 2020.gadā saņems lauksaimnieki. Būtiskas izmaiņas pieteikšanās kārtībā un izmaksu termiņos nav paredzētas.

Līdz 1.jūnijam lauksaimnieki var pieteikties valsts atbalstam biškopības nozares attīstībai. Lai varētu saņemt šo atbalstu, biškopim iepriekšējā gada 1.novembrī ir jābūt vairāk nekā 29 reģistrētām bišu saimēm. Plānotā likme ir 8,50 eiro, bet tā var tikt samazināta, ja pieprasītais finansējums pārsniegs piešķirtā finansējuma apmēru.

Atbalstam dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā pieteikumu iesniegšanas termiņš ir mainījies – šogad tas ir no 1.septembra līdz 1.oktobrim. Atbalstu var saņemt par dalību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un dalību aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā.

Lauksaimnieki 2020.gadā varēs saņemt arī valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā. Šim mērķim kopā ir piešķirti 16 miljoni eiro.

Šī atbalsta mērķis ir attīstīt nozarēs ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu to genotipu  un veicinātu ģenētiski augstvērtīgu jaundzīvnieku ataudzēšanu ganāmpulkos. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju sniegto informāciju.

Nosaukums

Likme

Termiņi

Atbalsts cūkkopības nozarē

Par vaislas sivēnmāti pēc LDC stāvokļa uz 1.martu - 347,32 eiro

Par sivēnmāti pēc LDC stāvokļa uz 1.oktobri - 130,00 eiro

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir:

- 25.aprīlis (ņemta vērā Lauksaimniecības datu centrā (LDC) pieejamā informācija par reģistrētajiem lopiem uz 1.martu) - - 1. novembris (ņemta vērā Lauksaimniecības datu centrā pieejamā informācija par reģistrētajiem lopiem uz 1.oktobri).

Atbalsts piensaimniecības nozarē

Par piena šķirnes slaucamu govi, izslaukums no 7000 kg – 72,29 eiro

Par piena šķirnes slaucamu govi, izslaukums no 5000-6999 kg - 58,29 eiro

Pārskata iesniegšanas termiņš ir 1.maijs.

Atbalsts gaļas liellopiem

Par šķirnes saimniecībā esošu gaļas tīršķirnes zīdītājgovi – 118,72 EUR

Par gaļas tīršķirnes zīdītājgovi– 58,72 EUR

Par gaļas šķirnes krustojuma zīdītājgovi -23,72 EUR

Pārskata iesniegšanas termiņš ir 1.septembris.

 

 

Atbalstu ir piešķirts arī ciltsdarbam kazkopības nozarē, kur par piena šķirņu slaucamu kazu var saņemt 38,72 eiro. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 1.septembris, vērā tiek ņemta Lauksaimniecības datu centrā pieejamā informācija par reģistrētajiem lopiem 1.augustā.

Ciltsdarbam aitkopības nozarē provizoriskā likmē ir 30 eiro par vaislas aitu māti, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 15.marts.

Par tīršķirnes vaislas ķēvi provizoriskā likme ir 150 eiro, pieteikuma iesniegšanas termiņš 15.marts.

Jāņem vērā, ka norādītās likmes ir provizoriskas, tās var tikt mainītas, ņemot vērā atbalstam pieteikto lopu skaitu.

Plašāka informācija par atbalstu kredītprocentu dzēšanai tiks publicēta tad, kad tiks apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka šī atbalsta izmaksas kārtību. 

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.