Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Priekšrocības

  1. Priekšrocības valsts un pašvaldību iepirkumos. Ieteikumi “Vides kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem saskaņā ar 2006. gada 6. aprīļa Publisko iepirkumu likumu un MK 2014. gada 28. oktobra noteikumiem Nr.673.” http://www.zm.gov.lv/public/ck/files/PVD/Partikas_uzraudziba/ieteikumi_ZPI_piemerosana_01112016.pdf
  1. Atbalsts dalībai NPKS (MK 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” (6.nodaļa “Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās”)).
  1. Lauku atbalsta dienesta administrētā pasākuma "Ieguldījums materiālajos aktīvos" u.c. papildu atbalsta intesistāte 10%. 
  1. Atpazīstamība – kvalitatīva, Latvijā ražota produkcija.
  1. Jaunas eksporta iespējas.
  1. Pircēju lojalitāte. 
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.